Android


iOS


MS Windows

  • ระบบ Android และ iOS จะสามารถล็อกอินได้โดยบัญชีเฟซบุ๊ค และแบบล็อกอินด่วน
  • ข้อมูลในแต่ละบัญชีจะไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้
  • กรณีที่ผู้เล่นล็อกอินเข้าเกมโดยบัญชีล็อกอินด่วน จะไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้
  • สำหรับระบบ MS Windows ในบางกรณีผู้เล่นจะต้องทำการปิดโปรแกรมรักษาความปลอดภัยหรือโปรแกรมป้องกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนที่จะติดตั้งหรือเล่นเกม